Document Search

pdf  doc  ppt 
 
Search for ndërtimi i atomit
7 12 III. Atomi. Sistemi periodik i elementeve (10 orë) Teori 8 orë Ushtrime 2 orë Nxënësit duhet të jenë të aftë: • përkufizon atomin si grimcë e ...6 FIZIKA 8 1 I. Ndërtimi molekular i lëndës (11 orë) Teori 6 orë Zgjidhje detyrash 1 orë Punë laboratori 1 orë Përsëritje 1 orë Test 1 orë Orë e lirë 1 ...Ç’ËSHTË ENERGJIA? Energjia është aftësia për të kryer punë. Transformimet e energjisë energji kimike energji e lëvizjes energji e rrezatimit energji kimike